Arveavgift

Arveavgift
Arveavgift er en skatt som i utgangspunktet ilegges all arv og alle gaver.