Komponentar

Komponentar
I x-, y- og z-retning – magnetfelt er ein vektor med komponentar i x-, y- og z-retning.