Om nettstedet

Om Hva kan jeg bli med realfag

Nettstedet Hva kan jeg bli med realfag er et samarbeid mellom Nasjonalt senter for realfagsrekruttering som prosjektansvarlig, Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen (Naturfagsenteret) som fagansvarlig for naturfag og Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (Matematikksenteret) som faglig ansvarlige for matematikk. Formålet er at ungdom skal motiveres til innsats i realfagstimene ved at de forstår at det er bruk for realfag i yrkeslivet.

Nettstedet vil vise til gode ressurser som realfagslærere kan bruke i undervisningen. Under ressurser ligger det både filmer og undervisningsopplegg, og til de fleste undervisningsoppleggene er det tilknyttet en film. Alle ressursene som sentrene selv har utviklet er gjort i samarbeid med ulike private og offentlige aktører. Disse er nevnt i oppgavene det gjelder. I tillegg har vi hentet inn ressurser fra andre nettsteder, disse er også nevnt.

Om sentrene

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering skal i samarbeid med arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene bidra til å styrke stillingen til de matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fagene (MNT-fagene) i samfunnet. I arbeidet skal det legges vekt på tiltak som bedrer rekrutteringssituasjonen til MNT-studiene både på kort og lang sikt. Senteret skal spesielt arbeide for å øke kvinneandelen innen MNT-rettede studier og yrker. Nasjonalt senter for realfagsrekruttering sin primære oppgave er å motivere ungdom til å interessere seg for realfag.

Naturfagsenteret skal gjennom sin virksomhet som nasjonalt ressurssenter bidra til økt kvalitet i naturfagopplæringen. Senteret skal bidra til økt motivasjon og interesse for naturfagene i barnehagen og grunnopplæringen. Senteret skal ta initiativ til og gjennomføre kvalitetsutviklingstiltak knyttet til fagdidaktisk virksomhet i samarbeid med skoleeiere og UH-sektoren/ lærerutdanningen. Naturfagssenteret har gjennom flere år bygd opp viktig forskerkompetanse innen feltet valg og bortvalg av naturfag, matematikk og teknologi.

Matematikksenteret skal gjennom sin virksomhet som nasjonalt ressurssenter bidra til økt kvalitet i matematikkopplæringen. Senteret skal bidra til økt motivasjon og interesse for faget. Senteret skal videre bidra til å styrke kompetansen i den grunnleggende ferdigheten regning i barnehagen og grunnopplæringen. Matematikksenteret har gjennom føringer fra Utdanningsdirektoratet fått tydelige oppdrag som ber senteret om «å bidra til å øke kompetansen hos lærere til å drive motiverende og relevant opplæring i matematikk for elever på ungdomstrinnet og i programfagene i matematikk i videregående opplæring».

Kontakt

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med prosjektleder Morten Sørlie på Morten.sorlie@realfagsrekruttering.no eller på tlf: 924 14 223