Eksterne ressurser

Visste du at

Forskere har funnet 1,75 millioner arter på planeten vår, men de antar at det finnes mellom 5 - 100 millioner flere arter som ikke er funnet.

Eksterne ressurser

Det er mange gode undervisningsressurser som er utviklet for å vise anvendelsen av ulike yrker i realfagene. På denne siden ønsker vi å vise til gode eksterne ressurser som lærere kan ta i bruk i undervisningen.

Rollmodell.no

Rollemodell.no er et tiltak som driftes av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. På nettsiden finner du oversikt over rollemodeller fra hele landet. Alle har realfagsbakgrunn, alle har relevante jobber, og alle har lyst til å inspirere ungdom for å vise hensikten med realfag. Lærere i ungdomsskolen og videregående skole kan gå inn på rollemodell.no og bestille en rollemodell til skolebesøk. Rollemodell.no 

Lektor 2

Lektor2-ordningen er en nasjonal realfagsatsing som finansieres av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret. Ordningen deler ut midler til ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet direkte i undervisningen. Lektor2.no

Anvendelse av matematikk i ulike yrker

Matematikksenteret har laget en oversikt over hvordan matematikk brukes i ulike yrker gjennom å intervjue spørreundersøkelser og intervjuer med yrkesutøvere. Du finner oversikten over anvendelser her: Matematikksenteret.no 

Velgriktig.no

Velgriktig.no har som mål å inspirere flere unge til å velge en framtid innenfor realfag og teknologi gjennom å øke kunnskapsnivået, slik at flere kan ta bevisste utdanningsvalg. Velgriktig.no eies og driftes av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Velgriktig.no

Verdensklasse.no

Verdensklasse.no er opprettet av Norsk olje og gass, og er et hjelpemiddel for elever og lærere i ungdomsskolen og den videregående skole, spesielt med tanke på Prosjekt til fordypning, Programfag til valg og real- og teknologifagene. Verdensklasse.no

Energiskolene

Energiskolene blir finansiert av Olje og energidepartementet. Departementet samarbeider med Naturfagsenteret for å øke interessen for energi og petroleum blant ungdom og for å gi elever i videregående skole kunnskap om lokale energibedrifter og oljeselskap. energiskolene.energiportalen.no

Ent3r

ENT3R er et rekrutteringstiltak for å få flere elever til å velge realfag. Gjennom ENT3R skal ungdom få et mer positivt forhold til realfag og bli motiverte til videre studier innen realfag. ENT3R er et studentdrevet motivasjonsprogram der studenter fra realfaglige studier er mentorer som gir realfagstrening og fungerer som rollemodeller for elever fra 10. klasse på ungdomstrinnet og 1. og 2. klasse på videregående skole. Ent3r.no

Kunnskapsfilm

Kunnskapsfilm.no har en rekke filmer innen realfag. Blant annet feltarbeid i geologi, energisektoren og teknologi og design. Filmene kan du se på Kunnskapsfilm.no

Ungt entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. De har programmer som viser anvendelse av realfag innenfor ulike yrker. Ue.no

Mascil

mascil står for Mathematics and Science for Life. Dette er et prosjekt finansiert gjennom EUs 7.rammeprogram. Prosjektet har deltakere fra 18 institusjoner i 13 forskjellige land. Prosjektets formål er å øke bruken av utforskende læring i realfagene på alle skolenivå slik at elever utvikler større forståelse for og interesse innen naturfag og matematikk. Spesielt er det et mål å utvikle arbeidsmåter og materiell som viser og utnytter koblingen mellom realfagene i skolen og arbeidslivet utenfor skolen. Den norske partneren i mascil er Høgskolen i Sør-Trøndelag, HiST. mascil

Fyr

FYR-prosjektet har en eget digitalt nettsted, fyr.ndla.no, en ressursside for lærere og elever der det deles læringsressurser som har fokus på de grunnleggende ferdighetene å kunne lese, skrive og regne, samt muntlige og digitale ferdigheter. FYR-ressursene har en yrkesrettet inngang til temaet for å gjøre opplæringen så relevant og konkret som mulig. En viktig målsetning for FYR-prosjektet er endret undervisningspraksis. Undervisningsmetodikken løftes derfor gjerne fram i ressursene som deles. Fyr

Newton-rommene

Hensikten med Newton-rom, er å gi barn og unge gode lærings- og mestringsopplevelser med naturfag, matematikk og teknologi. Dette skjer gjennom undervisning som har fokus på læring gjennom praktiske aktiviteter i et stimulerende «forskermiljø». Et Newton-rom er et praktisk, spennende innredet, og teknologisk velutstyrt undervisningslokale, med fokus på naturfag, matematikk og teknologi. En eller flere Newton-lærere er tilknyttet lokalet. Med et spekter av utstyr, fra enkelt til avansert, skal Newton-lærer introdusere besøkende klasser, med klasselærer, til en gitt Newton-modul som varer fra tre timer til to skoledager. Les mer om Newton-rommene her, Newton.no

First LEGO league

First LEGO League er en kunnskapskonkurranse for barn og unge i alderen 10 – 16 år. Unge jobber med et oppdrag med et samfunnsrelevant tema hvor hensikten er å øke interessen for teknologi og vitenskap og stimulere dagens ungdom til å bli morgensdagens ingeniører og forskere. Les mer om First LEGO League her, hjernekraft.org

Matematikk.org

Nettstedet matematikk.org er et samarbeid mellom de matematiske instituttene ved Universitetet i Tromsø, Bergen, Oslo og NTNU sammen med fakultet for realfag ved Universitetet i Agder, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. Matematikk.org har en karriereguide som viser yrker som det er behov for matematikk. Karriereguiden finner du her, matematikk.org/trinn8-10/karriereguiden

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: