Funksjonar (8.-10. trinn)

Ein funksjon beskriv endring eller utvikling av ein storleik som er avhengig av ein annan, på ein eintydig måte. Funksjonar kan uttrykkjast på fleire måtar, til dømes med formlar, tabellar og grafar. Analyse av funksjonar går ut på å leite etter spesielle eigenskapar, som kor raskt ei utvikling går, og når utviklinga får spesielle verdiar.

Bruken av Funksjonar i ulike yrke:

Det er mange yrker som brukar funksjonar i jobben sin. Til dømes vil ein sivilingeniør bruke funksjonar for å berekne korleis ein ber eit nybygg.

For tips og informasjon om fleire yrker innafor realfag og Funksjonar, gå inn på velgriktig.no

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: