Astronauthelse

Korleis blir kroppen til ein astronaut påvirka av å vera på den internasjonale romstasjonen (ISS)? Kva må astronautane passe på for å halde seg friske på ISS? Desse spørsmåla skal vi prøve å få svar på i dette undervisningsopplegget som ligg på naturfag.no.

Opplegget knyttar det særegne tilveret på ISS til korleis kroppen fungerer. Det tek for seg vektløyse og fritt fall, og ser for eksempel på kvifor astronautane kan bli kvalme på grunn av romsjuke. Elevane får utforske balansesansen og sirkulasjonssystemet, og dei får jobbe med korleis musklar og skjelett er bygd opp og virkar. Samtidig får elevane innblikk i livet som astronaut, og dei får sjå at folk som jobbar med fysiologi er viktige samarbeidspartnarar for astronautar.

Undervisningsopplegget inneheld blant anna praktisk utforskande arbeid, skriving av korte tekstar, og filmsnuttar som viser livet på ISS. Ressursen er delt inn i fleire delar som kan brukast kvar for seg. I tillegg til kompetansemål i naturfag, kan opplegget også egne seg til kompetansemål i kroppsøving (sjå Mål og veiledning).

Du finn ressursen på naturfag.no her.

Læringsressursen er utvikla av Abdul Basit Mohammad ved CIRiS (Centre for Interdisciplinary Research in Space).

Nokre viktige omgrep i denne læringsressursen er vektøyse, fritt fall, nervesystemet, sanseintrykk, sirkulasjonssystemet, minuttvolum og slagvolum (av blodet), måling, og observasjon.

Aktuelle yrke og rollemodellar

Aktuelle yrke knytta til denne læringsressursen er astronaut, arbeidsmedisiner, forskar, lege.  Vi har ingen rollemodell som er astronaut, så dei mest aktuelle rollemodellane er legar som til dømes Solveig Hagen og Siegfried Wenus eller medisinsk biolog Marit Aralt Skaug.

Læreplan i naturfag

Etter 10. årstrinn

Forskerspiren

  • formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport
  • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen

Kropp og helse

  • beskrive nervesystemet og hormonsystemet og forklare hvordan de styrer prosesser i kroppen
  • forklare hvordan egen livsstil kan påvirke helsen, herunder slanking og spiseforstyrrelser, sammenligne informasjon fra ulike kilder, og diskutere hvordan helseskader kan forebygges

Fenomener og stoffer

  • undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder

Læreplan i kroppsøving

Etter 10. årssteget

Trening og livsstil

  • praktisere og forklare grunnleggjande prinsipp for trening
  • forklare samanhengen mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse
  • forklare korleis ulike kroppsideal og ulik rørslekultur påverkar trening, ernæring, livsstil og helse

Ein utfyllande lærarrettleiing  finn du på Naturfag.no

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: