Dinosaurjakt

Omgang: Kan variere
Årstrinn: 8-10. årstrinn

Elevene har sommerjobb ved Geologisk museum og reiser rundt i verden sammen med dinosaurforsker Jørn Hurum. Underveis lærer de om dinosaurer, geologiske tidsperioder, evolusjon og fossildannelse. De får også innblikk i hvordan forskere arbeider i felt og laboratorium.

Dette læringsressursen ligger på viten.no, og du finner programmet her.

Du finner viten-programmet Dinosaurjakt her.

Forskerspiren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport
• innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk
• skrive forklarende og argumenterende tekster med referanser til relevante kilder, vurdere kvaliteten ved egne og andres tekster og revidere tekstene
• forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning, og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
• identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk
• følge sikkerhetstiltak som er beskrevet i HMS-rutiner og risikovurderinger

Mangfold i naturen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og gjøre rede for observasjoner som støtter teorien
• beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding
• gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv
• forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg opp gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene
• undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene
• observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
• gi varierte eksempler på hvordan samer utnytter ressurser i naturen

Lærerveiledning finner du i viten-programmet ved å logge deg inn som lærer.

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: