En kunstig framtid

Omgang: 1-2 timer
Årstrinn: 10. årstrinn, vg1

I dette undervisningsopplegget skal elevene arbeide med budsjett og vurdere hvilke faktorer som påvirker kostnadene til en fotballklubb når de skal legge nytt dekke. Elevene skal beregne hvordan ulike utgiftsposter påvirker den totale kostnaden over tid, og avgjøre hvor store kostnadene blir i et 10 års perspektiv.

 1. Hva er rimeligst av kunstgress og naturgress for en fotballklubb når de skal legge nytt dekke på sin stadion?
 2. Hva er det rimeligste alternativet hvis fotballklubben skal se på kostnadene etter 10 år? Vil kostnadene for de to alternativene etter en periode være like kostbare?
 3. Hvilke kostnader er forbundet med kunstgress?

Stadig flere fotballklubber velger å satse på kunstgress framfor naturgress når de skal fornye eller bygge ny stadion. Ikke alle klubber er like enige om at kunstgress er en god løsning, og fotballspillere er også litt uenige om hva de mener er best å spille på. Men selv om fotballspillernes ønsker er med i avgjørelsen på om det blir kunstgress eller naturgress er det som regel klubbens økonomi som bestemmer. Ofte er det slik at klubbene velger det som blir billigst, men hvordan beregner man egentlig det billigste alternativet?

Her finner du en oversikt over budsjettet til tippeligaklubbene og 1. divisjonsklubbene

Tippeligaen                 1. divisjon

Det finnes mange eksempler på hva det koster å legge kunstgress og naturgress, og kostnader knyttet til vedlikehold på internett. Under finner du noen eksempler.

Vedlikeholdskostnader:

V0929-kunstgress (se spesielt siste side)

Et eksempel på hva det koster å legge kunstgress:

2011_underlagkunstgress

 

 

 

Aktuelle kompetansemål etter 10. trinn

Tal og algebra

 • gjere berekningar om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, setje opp budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark og gjere greie for berekningar og presentere resultata
 • bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design

Statistikk, sannsyn og kombinatorikk

 • gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk

Funksjonar

 • lage funksjonar som beskriv numeriske samanhengar og praktiske situasjonar, med og utan digitale verktøy, beskrive og tolke dei og omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar, som grafar, tabellar, formlar og tekstar

 

Aktuelle kompetansemål etter 1T – Vg1

Tal og algebra

 • vurdere, velje og bruke matematiske metodar og verktøy til å løyse problem frå ulike fag og samfunnsområde og reflektere over, vurdere og presentere løysingane på ein formålstenleg måte

Funkjsoner

 • berekne nullpunkt, ekstremalpunkt, skjeringspunkt og gjennomsnittleg vekstfart, finne tilnærma verdiar for momentan vekstfart og gje nokre praktiske tolkingar av desse aspekta

 

Aktuelle kompetansemål etter 1P – Vg1

Tal og algebra

 • gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan digitale verktøy, presentere resultata og vurdere kor rimelege dei er
 • tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innhaldet i skriftlege, munnlege og grafiske framstillingar

Funkjsonar

 • gjere greie for omgrepet lineær vekst, vise gangen i slik vekst og bruke dette i praktiske døme, også digitalt
 • undersøkje funksjonar som beskriv praktiske situasjonar, ved å fastsetje nullpunkt, ekstremalpunkt og skjeringspunkt og tolke den praktiske verdien av resultata

Økonomi

 • vurdere forbruk og bruk av kredittkort og setje opp budsjett og rekneskap ved hjelp av rekneark

 

 • Utstyr: PC eller nettbrett og muligheten til å vise film

Denne lærerveiledningen må sees på som tips til hvordan du kan gjennomføre dette undervisningsopplegget, og må tilpasses den enkelt elevgruppe.

Dette undervisningsopplegget gir læreren mulighet til å fokusere på mange ulike kompetansemål i læreplanen. Det betyr imidlertid ikke at elevene skal arbeide med alle kompetansemålene samtidig, men at læreren velger ut riktige kompetansemål for øktas mål og forbereder opplegget deretter.

Start timen med å vise filmen for elevene. Filmen setter oppgaven i en kontekst og vil sammen med beskrivelsen om oppgaven gi elevene informasjon som de vil trenge for å løse oppgavene. Det er derfor viktig at læreren går igjennom denne informasjonen med elevene, eller at elevene gjør det selv for eksempel i grupper. Hvis det er ønskelig å arbeide mer med å sette elevene inn i konteksten kan disse linkene være utgangspunkt til diskusjon:

http://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/eliteserien/Ja-eller-nei-til-kunstgress-377631_1.snd

http://www.youtube.com/watch?v=6YVfo3lKzZU

http://www.nrk.no/trondelag/iversen-vil-forby-kunstgress-1.7029614

http://www.dagbladet.no/2013/03/09/sport/fotball/tippeligaen/kunstgress/ullevaal_stadion/26125508/

Det kan velges både èn eller flere av oppgavene som elevene skal jobbe med, avhengig av hva som er mest hensiktsemessig for øktas mål. Her er det viktig at læreren bruker oppgavene til å fokuserer på det elevene skal lære i timen. Hvis målet for eksempel er å arbeide med funksjoner som representasjon vil oppgave to egne seg bra.

Oppgavene er i noen grad selvdifferensierende fordi elevene selv avgjør oppgavens omfang. For eksempel kan elevene i oppgave 1 velge hvilke kostnader de ønsker å ta hensyn til og hvor mange kilder de ønsker å forholde seg til når de skal beregne kostnadene med å legge nytt dekke. Noen vil se på alt fra varmekabler, vanningssystem, osv. mens andre kun tar hensyn til det som er høyst nødvendig.

Elevene finner noe relevant informasjon under informasjon til eleven som kan være til hjelp. Elevene bør likevel få muligheten til å søke etter annen informasjon.

Vi anbefaler at det settes av go tid til oppsummering og gjennomgang av elevenes besvarelse på slutten av timen. Vi anbefaler minst 20 min. Det er viktig at læreren legger opp til at elevene får høre hverandres løsningsstrategier og diskutere likheter og forskjeller. Elevene/gruppene vil komme fram til mange ulike løsninger basert på ulike valg gjennom løsningsprosessen. Derfor er det viktig at elevene argumenterer for sine besvarelser og kan gjøre rede for hvordan de kom fram til sin løsning.

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: