Hvordan beregnes forsikring?

Omgang: 1-3 timer
Årstrinn: 10. årstrinn, vg1

I dette undervisningsopplegget får elevene erfaringer med hvordan statistikk brukes. Opplegget legger vekt på innhenting av informasjon fra ulike representasjoner, og hvordan denne informasjonen kan brukes i argumentasjon og til å se mønster og årsaker i forbindelse med forsikringssvindel. Elevene skal også bruke statistikk til å løse ulike problemer omhandlet forsikringssvindel.

Sentrale begreper:

Gjennomsnitt, sektordiagram, representativt

 

Faglig begrunnelse:

Statistikk brukes i forbindelse med innsamling, presentasjon og analyse av et større tallmateriale. I dette opplegget skal elevene arbeide med å analysere og lese informasjon fra ulike representasjoner, og bruke informasjonen til å beskrive ulike trekk og mønster om forsikringssvindel. Det krever kunnskaper om hvordan statistikk brukes, hva det forteller og hvordan det fremstilles. Statistikk brukes ofte i media som et forsøk på å framstille virkeligheten. Det er viktig at elevene har kunnskap om statistikk med begreper som gjennomsnitt for å avgjøre hva en statistisk framstilling forteller, og hvilke begrensninger statistikken har.

Forsikring er en ordning som skal hjelpe oss økonomisk hvis det skjer et uhell. Det kan være uhell som for eksempel tyveri, brann, bil- og flyulykker, dødsfall, skade på person, osv. Selv om forsikring er en ordning som skal hjelpe oss når et uhell rammer deg, er det personer som konstruerer ”uhell”, beskriver skaden større enn hva den egentlig var, endrer hendelsesforløp, og lignende for å få penger fra forsikringsselskapene, såkalt forsikringssvindel. Forsikringsselskapene regner med at 5-10 prosent av forsikringsutbetalingene er svindel. Gjensidige som er en av Norges største forsikringsselskap regner hadde i 2013 en forsikringsutbetaling på ca. 10 milliarder kroner. Det vil si at bare hos Gjensidige blir det anslått forsikringssvindel  for ca. 1 milliard kroner.

Sektordiagrammet under viser prosentvis fordeling av avdekkede svindler etter kjønn. Tabellen viser prosentvis avdekkede svindelforsøk i 2013 fordelt på alder og kjønn.

Skjermbilde 2014-10-16 kl. 16.10.02Skjermbilde 2014-10-16 kl. 15.09.06

Antall avdekkede svikforsøk

Forsikringsbransjen har, med henvisning til forsikringsavtaleloven (FAL), avslått 623 saker innen skadeforsikring og 431 saker innen person- og livsforsikring i 2013. Av de totalt 1054 sakene er 155 politianmeldte. Det totale kravet for de avslåtte sakene var 561,6 millioner kr.

a) Hvor mye mer penger forsøkte mennene å svindle for enn kvinnene i 2013?

b) Hvorfor er det slik at menn i gjennomsnitt svindler mer enn kvinner?

Tabellen under viser antall avdekkede svindler innen person og livsforsikring fordelt etter fylker.

Skjermbilde 2015-03-13 kl. 14.43.24

Avdekkede svindler innen skadeforsikring privat

I 2013 var det i alt 588 saker der det ble avdekket svindler innen privatforsikring med til sammen 88 millioner kr i avslått beløp. Det vil si at nesten 150 000 kr ble forsøkt svindlet per sak.

 • I hvilket fylke foregår det minst forsikringssvindel?

Forsikringsselskapet Gjensidige gjennomfører årlig en brukerundersøkelse der de blant annet undersøker befolkningens holdninger til forsikringssvindel. Undersøkelsen fra våren 2014 viste blant annet dette:

Skjermbilde 2014-10-16 kl. 10.49.43

Skjermbilde 2014-10-16 kl. 10.54.36

Avdekkede svindler innen person- og livsforsikring

I 2013 ble det innen person- og livsforsikring avdekket i alt 272 tilfeller av svindling. Disse tilfellene omfattet 431 dekninger. Den totale kroneverdien av saker avdekket i 2013 er 447,6 millioner kroner. I 2013 ble to saker politianmeldt.

1. Hva kan vi lese ut av denne tabellen?

2. Er disse resultatene representative for din aldersgruppe?

3. Hvorfor tror du noen mener at en slik type svindel er greit?

Aktuelle kompetansemål etter 8.-10.trinn

Statistikk, sansynn og kombinatorikk

 • gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk

Tal og algebra

 • samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike representasjonar er formålstenlege

 

Aktuelle kompetansemål etter 1T – Vg1

Tal og algebra

 • tolke, bearbeide, vurdere og drøfte det matematiske innhaldet i ulike tekstar

 

Aktulle kompetansemål etter 1P – Vg1

Tal og algebra

 • gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan digitale verktøy, presentere resultata og vurdere kor rimelege dei er
 • tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innhaldet i skriftlege, munnlege og grafiske framstillingar
 • tolke og bruke formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv
 • Utstyr: PC eller nettbrett (oppgave 2 og 3), mulighet til å vise film (og kalkulator).

Oppgavene i dette opplegget inneholder en del tekst som kan være krevende for elevene. Elvene må tolke informasjonen som reprsentasjonene gir og sette den informasjonen i sammenheng med informasjonsteksten. Dette kan være krevende for elevene og læreren må her vurder hvor mye støtte elevene trenger for å kunne løse oppgavene. Oppgavene er ikke avhengige av hverandre og krever derfor ikke at de må gjøres i en bestemt rekkefølge. Alle oppgavene legger opp til diskusjon, og hver oppgave kan derfor vare opp mot ei undervisningsøkt.

Start timen med å vise filmen for elevene. Filmen setter oppgaven i en kontekst og vil sammen med beskrivelsen informasjon til eleven gi elevene informasjon som de vil trenge for å løse oppgavene (Les gjerne det som står under informasjon til elevene høyt i plenum). Det er derfor viktig at læreren går igjennom denne informasjonen med elevene, eller at elevene gjør det selv for eksempel i grupper.

Vi anbefaler at elevene jobber i grupper slik at de kan diskutere løsninger med tanke på metode, svarenes gyldighet og relevans underveis i arbeidet.

I arbeidet med hver oppgave bør læreren legge til rette for at elevene kan diskutere hverandres løsninger. Elevene må få muligheten til å argumentere for sine fremgangsmåter, sine valg og sammenhenger mellom ulike løsningsmetoder. Her er noen forslag til spørsmål som læreren kan stille under en slik diskusjon:

Oppgave 1

 • Hvordan kom du/dere fram til resultatet i spørsmål 1?
 • Hvilke likheter er det mellom din/deres fremgangsmåte og en annen gruppe/persons fremgangsmåte?
 • Disse tallene viser kun de som blir tatt for svindling. Hvor høy er de reelle tallene?

 

Oppgave 2

 • Hvordan kom du/dere fram til resultatet i spørsmål 1?
 • Hvilke likheter er det mellom din/deres fremgangsmåte og en annen gruppe/persons fremgangsmåte?
 • Hvordan tror du den reelle situasjonen er i fylket du selv bor i, i forhold til avdekkede svik?

 

Gjennomsnitt står sentralt i hele opplegget og er viktig for kunne forstå statistikken som presenteres. Det er viktig at elevene blir utfordret på å forklare hva gjennomsnitt er og hvilke faktorer som spiller inn på et gjennomsnitt når de argumentere for sine svar.

Oppgavene er inspirert av Finans Norge sin årlige svikrapport. Link til rapporten med informasjon fra 2013 finner du her: Finans Norge: Forsikringssvindel i Norge

Rapporten kan være en fin inspirasjon til å lage egne oppgaver.

 

 

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: