Industridesigner

Omgang: 3 timer
Årstrinn: 8-10. årstrinn

I dette undervisningsopplegget skal elevene være industridesignere, og designe et produkt ut fra fagspesifikasjon om form og funksjon. Hovedoppdraget er å designe emballasje for fotballer som skal transporteres på paller i trailere. Som oppvarming skal de også lage emballasje for egg. Elevene skal se en film med en rollemodell som er industridesigner. De får i oppgave å bruke filmen som utgangspunkt for å identifisere sentrale steg i en designprosess, og planlegge arbeidet med eget oppdrag ut i fra dette. I arbeidet får de teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn. Elevene må også beregne areal, lengde og volum, og bruke tall og beregninger i praktisk problemløsning.

Eleven skal etter endt oppdrag ha en forståelse for hvordan en industridesigner jobber, hvilke hensyn som er viktige å ta i jobben og hvilken sammenheng yrket har med naturfag, matematikk og kunst og håndverk.

Viktige begreper i denne ressursen er

 • Materialer
 • Egenskaper
 • Areal
 • Volum
 • Diameter
 • Omkrets
 • Vekt
 • Skisse
 • Optimalisering
 • Funksjonalitet
 • Vurdering
 • Bærekraftig utvikling

Optimalisering innebærer i denne sammenhengen at produktet skal ha et minste felles multiplum av gode egenskaper som gjør produksjonen effektiv og miljøvennlig. For eksempel bør produksjonen gå uten unødvendig stopp og ikke bruke unødvendig emballasje. Smarte løsninger bidrar til optimalisering.

Utstyr til egg-emballasje

 • Teip
 • Saks
 • Linjal/målebånd
 • Papir A4, A3, gjerne innpakningspapir med ulike farger og mønstre
 • Plastposer (for eksempel brødposer eller mindre fryseposer)
 • Sugerør
 • Hyssing
 • Papp, for eksempel fra pappesker, skoesker etc.

Utstyr til fotball-emballasje

 • Teip
 • Saks
 • Linjal/målebånd
 • Papir A4, A3, gjerne innpakningspapir med ulike farger og mønstre
 • Plastposer (handleposer, brødposer eller mindre fryseposer)
 • Sugerør
 • Hyssing
 • Papp, for eksempel fra pappesker, skoesker etc.
 • Minst én fotball til hver gruppe (har man nok baller til å gi hver gruppe flere, kan elevene vurdere om flere baller skal pakkes sammen eller ikke)
 • Ballpumpe/pumpenål til å ta inn eller ut luft fra ballen

Utstyr til å dokumentere prosess og produkt og søke etter informasjon

Pc med internett, mobiltelefoner med kamera og mulighet for lydopptak.

3 timer eller mer, avhengig av hvor mye tid klassen ønsker å bruke på selve design- og utviklingsprosessen.

 • 45 min. til introduksjonsfilm og Oppvarming: Lag emballasje for egg
 • 45 min. til Film og planlegging av design av fotballemballasje
 • 90 min. (eller mer) til Design, utvikling og evaluering av fotballemballasje

Yrket industridesigner bygger på fagene naturfag og matematikk, men også kunst og håndverk og samfunnsfag. Det kan derfor være en god idé å samarbeide med lærere i flere fag.

Vis filmen industridesigner og rollemodell Songying Lu. Be elevene se etter

 • Hvordan jobber en industridesigner?
 • Hvilke steg i utviklingsprosessen trekker Songying fram?

La dem prate om hva de så (spesielt disse to spørsmålene) to og to etterpå. Senere i undervisningsopplegget skal elevene bruke dette i planleggingen av sin egen designprosess.

I denne aktiviteten får elevene i oppdrag å lage emballasje som hindrer at et egg knuses når det slippes fra omtrent 1 meters høyde.

 • Del klassen inn i grupper på 4-5 elever. Samarbeidet er viktig for å la elevene diskutere utfordringer og løsninger, trene på å bruke begreper, og jobbe slik industridesignere gjør i virkeligheten.
 • Del ut utstyret elevene kan bruke (se «Utstyr»)
 • Elevene skal sammen velge design til emballasjen de skal lage.
 • La elevene tegne en planskisse for emballasjen med utstyrsoversikt og mål på de ulike delene.
 • Elevene skal nå lage selve emballasjen.
 • Test emballasjen fra alle gruppene. Dekkeplast på gulvet er lurt for å sikre lett opprydning av søl.
 • Hver gruppe vurderer resultatet av sin test, og lager et lite notat der de sier hvordan det gikk og eventuelt hvordan de kan forbedre produktet hvis egget ble knust.

Vi anbefaler at elevene ser filmen «En verden av emballasje» før de begynner å lage emballasje til fotballer. Det kan være i lekse eller den kan ses sammen på skolen.

Oppgaver til filmen. Elevene noterer svar:

 • Hva menes med optimalisering av emballasje?
 • Hva må designprosessen ta hensyn til for å sikre optimalisering av emballasje?

Elevene kan gjerne få oppgavene før de ser filmen, for å hjelpe dem i å se filmen på en lærerik måte.

La elevene dele sine svar på oppgavene i plenum til slutt.

Planlegging av design av emballasje for fotballer

Gi elevene i oppdrag å designe og lage emballasje for fotballer som skal transporteres på paller i konteinere på trailere. De skal lage minst én prototype på hver gruppe. Aller først skal de lage en plan for arbeidet. I planleggingen skal de bruke erfaringer og kunnskap fra filmen med industridesigneren Songying, oppvarmingen med egg-emballasjen og filmen «En verden av emballasje».

Be elevene strukturere arbeidet etter modellen beskrevet nedenfor, som er hentet fra norsk digital læringsarena NDLA og tilpasset.

 • Ideutvikling: Lag små enkle skisser eller tankekart. Inspirasjon finnes i naturen, kulturen og blant menneskene omkring dere.
 • Planlegging: Velg uttrykk, virkemidler, komposisjon, materialer og teknikker. Emballasjen skal ta vare på produktet inni, gjøre det mulig å transportere mange baller effektivt og være innbydende i butikk. Husk å vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn og tenke på produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp med tanke på bærekraftig utvikling.
 • Gjennomføring: Lag skisser og arbeidstegninger. Start produksjon. Ikke vær redd for å eksperimentere og husk å gjøre notater underveis og sikre dokumentasjon.
 • Vurdering: Vurder resultatet med et kritisk blikk og finn ut hvilke justeringer dere bør gjøre før dere leverer produktet fra dere.
 • Dokumentasjon: Lag ei arbeidsmappe/rapport der dere samler alle skisser, notater, bilder, kildehenvisninger og forklarer og begrunner de vurderinger og valg dere har gjort underveis. Dokumentasjonsmappen kan godt være elektronisk, og inneholde for eksempel power point-presentasjoner, bilder av prosess og produkt, filmer eller lydopptak der elevene forteller om prosessen.
 • Dokumentasjonsmappene leveres til læreren.

Elevene trenger utstyr (se «Utstyr») til å lage emballasjen og til å dokumentere prosessen. Mobiltelefoner kan brukes til å ta bilder, film eller lydopptak. De trenger også informasjon om mål og vekt på fotballene, og størrelse av paller og konteinere.

 • Europall: Lengde 1200 mm, bredde 800 mm.
 • Konteiner-mål til trailer: Lengde 7,45 m, høyde 2,7 m, bredde 2,5 m.

Helklassediskusjoner etter at elevene har sett filmene og lagt planer for egen designprosess er fine arenaer for underveisvurdering. Dokumentasjonsmappene som skal leveres inn til læreren til slutt kan også brukes til vurdering for og av læring. Gruppene kan også vurdere hverandres dokumentasjonsmapper.

Rollemodeller

Aktuelle rollemodeller fra rollemodell.no er for eksempel

Yrker

Aktuelle yrker er for eksempel

Industridesigner

Maskiningeniør

Læreplanmål

Naturfag 8-10

Teknologi og design

 • utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling
 • teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn

Matematikk 8-10

Tal og algebra

 • bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design

Geometri

 • undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar

Måling

 • gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og massetettleik og bruke og endre målestokk

Lærerveiledning er gitt underveis i presentasjonen av opplegget i venstremenyen.

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: