Klimasystemet

Omgang: Ca 2 timer
Årstrinn: 8-10. årstrinn, vg1

Klima er endringer av vær over tid. De ulike delene av klimasystemet avhenger av og påvirker hverandre gjensidig. Klimaet har alltid endret seg, og mange faktorer, både naturlige og menneskeskapte, spiller inn. De siste 30–40 årene har vi sett at klimaet endrer seg raskere enn naturlige årsaker alene kan forklare, og vi har mange observasjoner på at det har skjedd en global oppvarming. FNs klimapanel er nesten helt sikre på at den viktigste forklaringen ligger i menneskelig aktivitet som fører til økt konsentrasjon av drivhusgasser i atmosfæren, og som bidrar til en forsterket drivhuseffekt.

Dette er en læringsressurs fra Kunnskapsfilm. I filmen møter vi en statsmeteorolog, en glaciolog og en klimaforsker, som alle jobber med klimasystemet. Ressursen inneholder også oppgaver til filmen, tilpassa læreplanen i aktuelle fag (se Mål og veiledning).

 

Oppgaver før du ser filmen

 1. Hva er forskjellen på klima og vær?
 2. Hva er det som påvirker temperaturen på jorda?
 3. Hvordan har klimaet forandret seg gjennom tusenvis av år?

Oppgaver til filmen

 • Hvilke deler består klimasystemet av?
 • Hvorfor er det så store temperaturforskjeller mellom ekvator og polområdene?
 • Beskriv hvordan temperaturforskjellene mellom ekvator og polområdene påvirker vind- og havstrømmene på jorda. Bruk figurene under til hjelp.

klima1

 •  El Niño og la Niña er navnet på to tilstander i havet og atmosfæren i Stillehavet som opptrer ved uregelmessige mellomrom. Beskriv hva som kjennetegner en el Niño.

klima3

 • Gi eksempler på hvordan el Niño påvirker værmønsteret på store deler av jorda.
 • Bruk erfaringer fra el Niño til å forklare hvorfor små endringer i klimasystemet kan få store konsekvenser for klimaet på jorda.
 • Hvordan kan forskere bruke iskjerner til å beregne temperaturen og CO2-innholdet i atmosfæren flere hundre tusen år tilbake i tid?
 • Kurven på figuren under viser endringer i temperaturen gjennom de siste 400 000 årene. Bruk kurven til å fastslå om det er istid eller mellomistid ved år 400 000 f.Kr., 200 000 f.Kr. og 1850 e.Kr.

klima4

 • Hva kan være årsakene til at gjennomsnittstemperaturen på jorda har variert de siste 400 000 årene?
 • Vi kan si at det er en samvariasjon mellom CO2-kurven og temperaturkurven gjennom de siste 400 000 årene. Prøv å forklare hva som menes med begrepet samvariasjon.
 • Etter 1850 har CO2-konsentrasjonen i atmosfæren økt betraktelig. Hva er årsakene til denne økningen?
 • Hvorfor tror forskere at økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren vil gi økt gjennomsnittstemperatur på jorda?
 • Forklar begrepet tilbakekobling.
 • Havis dekket av snø reflekterer 85–90 % av sollyset, mens havvann bare reflekterer 10 %. Vegetasjon og mørk jord reflekterer om lag 20 % av sollyset. Hva tror du skjer med temperaturen på jorda hvis isen smelter?
 • Gi tre andre eksempler på tilbakekobling.

 

Fordypningsoppgaver

 • Finn ut hva la Niña er. Hvorfor kalles el Niño varm tilstand og la Niña kald tilstand?
 • Beskriv forskjellige metoder forskerne bruker til å kartlegge klimaendringer i fortiden.
 • Hvorfor er det vanskelig å trekke en sikker konklusjon på hva som er årsaken til klimaendringer?

Naturfag, Etter 10. årstrinnet, Mangfold i naturen

 • forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg opp gjennom 
tidene, og grunnlaget for disse teoriene
 • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, 
undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne 
naturen for framtidige generasjoner

Naturfag Vg1, Stråling og radioaktivitet

 • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer 
energibalansen i atmosfæren

Geofag 2, Jorda i forandring

 • forklare hvordan el Niño og la Niña oppstår, og beskrive innvirkning på klimaet

Geofag 2, Klimaendringer

 • beskrive hovedtrekk ved klimautviklingen fra siste istid til i dag og drøfte teorier om naturlige og menneskeskapte klimaendringer

Klimafilm.no består av filmer og tilhørende ressurser med oppdatert og forskningsbasert kunnskap om klima. Hver film har en varighet på 8-10 minutter og har et tydelig tema. Flere filmer kan ses på Klimafilm.no

Målgruppen er elever og lærere på ungdomstrinnet og videregående skole. Filmene og de tilhørende ressursene dekker kompetansemål for fagene naturfag, samfunnsfag, geografi, geofag, biologi, teknologi og forskningslære (ToF), norsk og RLE.

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: