Satellitten

Omgang: Ca 3 timer
Årstrinn: 8-10. årstrinn, vg1

AISSat-1 er en norsk satellitt som overvåker skipstrafikken i norske farvann. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Romsenter, Forsvarets forskningsinstitutt, Kongsberg Seatex og Kystverket. Vi ser på hvordan satellitten er bygd opp, hvordan den samler inn data, og hvordan data brukes. Dette prosjektet er en norsk romsuksess og har satt Norge på verdenskartet når det gjelder romforskning.

Om produksjonen

Filmserien lages av Snöball Film. Filmene er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Satellittfilmen er i tillegg delfinansiert av Norsk Romsenter, Kystverket og Kongsberg Seatex.

1. Hva er en satellitt?
Verdens første menneskeskapte satellitt het Sputnik 1 og ble sendt opp av Sovjetunionen i 1957.
Vi har siden sendt opp mange satellitter som går i bane rundt jorda. Hva tror du vi bruker disse satellittene til?

2. Hva slags informasjon tror du vi kan få fra en satellitt som overvåker havområdene rundt norskekysten?

3. Finn ut hva et bruttotonn er.

4. Finn ut hvor langt en nautisk mil er i kilometer.

 1. Hva står forkortelsen AIS for?
 2. Hva er fordelen med AIS-data fra satellitt sammenlignet med data fra landbaserte basestasjoner?
 3. Hva slags data blir sendt fra AIS-enheten (transponderen) på et skip?
 4. Hvilke samarbeidspartnere har deltatt i AISSat-1-prosjektet?
 5. Hva er spesielt for AISSat-1 i forhold til mange andre satellitter?Ta med både budsjett, størrelse, valg av materialer, energibehov og levetid i svaret.
 6. Hva er hovednyttelasten (instrumentene) til AISSat-1?
 7. Hvilke tester ble gjort på AISSat-1 før den ble skutt opp?
 8. Lag en oversikt over hvem som kan bruke data fra AISsat-1, og hva dataene kan brukes til.
 9. Hvilken betydning kan dette prosjektet ha for partene som deltar i prosjektet, for samfunnet og for miljøet generelt? Lag en tabell over informasjonen.
 1. Bruk www.satellitter.no og www.sarepta.org til å finne ut hva vi bruker satellitter til innenfor ulike samfunnsområder.
 2. Søk på Internett og lag en forklaring på begrepet microspace technology.
 3. Skipstrafikken (AIS) langs kysten vår kan vises i sanntid på Kart i skolen. For å kunne se denne informasjonen må du være innlogget. Finn deretter kategorien Kyst og sjøfart og slå på AIS.
  Du får da se all trafikk i hele Norden.a) Velg deg en båt og finn ut hva båten heter.b) Finn ut hvilken nasjonalitet båten har.c) Finn ut hvor båten skal (destinasjonen).d) Finn ut hvilken last den har (hvis mulig).
 4. AISSat-1 er en satellitt som mottar posisjoner og andre data fra AIS-enheter på båter, mens andre satellitter brukes til å bestemme posisjonen til en mottaker på jorda.
  Les artikkelen GPS – Satellittnavigasjon og lag en kort beskrivelse av hvordan GPS-systemet virker.

ToF 1

Teknologi, naturvitenskap og samfunn

 • gjøre rede for utvikling og produksjon av et teknologisk produkt og vurdere produktets brukervennlighet, utviklingsmuligheter og miljøpåvirkning
 • kartlegge og presentere praktisk bruk av realfag i en lokal bedrift eller institusjon

Design og produktutvikling

 • dokumentere og presentere designprosesser fra idé til ferdig produkt
 • begrunne valg av materialer i produkter og vurdere produktenes form og funksjon, miljømessige konsekvenser, estetikk og forbedringsmuligheter

ToF 2

Den unge forskeren

 • gjøre rede for et forskningsprosjekt i en bedrift eller institusjon, og beskrive problemstillinger, organisering, måleutstyr, resultater og finansiering

Forskning, teknologi og samfunn

 • beskrive kjennetegn ved grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid og gjøre rede for hovedtrekk ved finansiering og styring
 • gjøre rede for betydningen av naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling for næringsliv og samfunn

Naturfag 8.-10. trinn

Verdensrommet

 • gi en oversikt over teknologisk utstyr som brukes i utforskning av verdensrommet

Valfaget teknologi i praksis

Undersøkingar

 • undersøkje teknologiske produkt og dei vala som er gjorde med omsyn til bruk, tekniske løysingar, funksjonalitet og design

Valgfaget forskning i praksis

Idéutvikling

 • delta i samtaler om egen og andres utforskning

Praktisk utforskning

 • demonstrere og forklare metoder, virkemåten til utstyr og prosedyrer for datainnsamling i gjennomførte forskningsprosjekter

Filmene og oppgavene i SMART-serien er spesielt tilpasset faget teknologi- og forskingslære på videregående skole. Men filmene er også aktuelle for naturfag og valgfagene teknologi i praksis og forskning i praksis på ungdomstrinnet, naturfag Vg1, kjemi 1 og 2, biologi 1 og 2 og fysikk 1 og 2 i videregående skole.

 

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: