Smarte klær

Omgang: Ca 3 timer
Årstrinn: 8-10. årstrinn, vg1

Smarte klær

I dette opplegget om smarte klær, får elevene innblikk i teknologisk innovasjon og praktisk bruk av realfag. Filmen viser hvordan arbeidsklær for fiskere blir utviklet i samarbeid mellom forskere og teknologer, og elevene jobber med oppgaver før og etter filmen. Oppgavene tar opp vurderinger som gjøres i utviklingsprosessen knyttet til finansiering, materialer, og testing av produktet, hvilke behov produktet skal fylle, kompetanse som trengs i prosjektet, og utfordringer som kan dukke opp i arbeidet. Noen av oppgavene legger opp til samtale mellom elever, andre ber elevene gi skriftlige svar eller skrive korte tekster.

Opplegget handler om prosjektet Safe@sea, der SINTEF, Helly Hansen, Sisyfos og flere andre aktører samarbeider om å lage arbeidsklær for fiskere. Klærne skal ha innebygd elektronikk med nødstopp og alarmknapp som varsler hvis fiskere faller over bord, tekstilene er smussavvisende og selvreparerende, og klærne skal ha innebygd livvest som gir oppdrift. Filmen viser hvordan prosjektet er organisert og finansiert, hvordan teknologien fungerer og veien fra ide til kommersielt produkt.

Filmen med tilhørende oppgaver er laget av Kunnskapsfilm, med små tilpasninger gjort av Naturfagsenteret.

Før du ser filmen

 1. SINTEF har et forskningsprosjekt om smarte klær. Snakk med en annen elev: hva tror dere hensikten med dette prosjektet?
 2. Prøv å lage en definisjon på hva smarte klær er for noe, og skriv den ned.
 3. Vær kreativ og gi noen eksempler på smarte klær som dere kunne tenke dere å ha. Hvilke egenskaper skal disse klærne ha?

Oppgaver til filmen

 1. Hvilken definisjon av smarte klær brukes i filmen?
 2. Sammenlign definisjonen i filmen med den du selv laget før dere så filmen – hva er likt, og hva er ulikt?
 3. Hvilke behov hos fiskerne løser de smarte klærne fra Safe@sea?
  Fyll informasjonen inn i en tabell med følgende kolonner:

  Behovet hos fiskerne
  Løsningen til Safe@sea
  Beskrivelse av teknologi
 4. Hva slags fagbakgrunn og funksjon har de ulike deltakerne i prosjektet?
 5. Hvordan er prosjektet finansiert?
 6. Beskriv hvordan fiskerklærne blir testet underveis i prosessen.

Snakk med en annen elev:

 1. Hvilke utfordringer tror du at prosjektet har møtt fra idé til ferdig produkt?
 2. Hvilken betydning kan dette prosjektet ha for samfunns- og næringsliv?
 3. Hvilken overføringsverdi kan disse smarte fiskerklærne ha for andre yrker og arbeidsmiljø?

Lag en kort tekst som beskriver hvordan fiskerklærne kan ha overføringsverdi til en annen yrkesgruppe, og argumenter for hvorfor klærne kan fylle et behov for disse arbeiderne.

Fordypningsoppgaver

I denne oppgaven skal du ta utgangspunkt i artikkelen Hjelm som tenker.

a) Les igjennom artikkelen og strek under egenskaper som hjelmen har.

b) Les artikkelen på nytt og strek under ord og setninger som beskriver hvem Storholm har fått tips og hjelp fra i prosessen med å utvikle hjelmen. Sett til slutt opp en liste over personer/institusjoner som kan ha gitt nyttig hjelp.

c) Hjelmen er bygd opp av blant annet materialet d30. Hvilke egenskaper har dette materialet?

I denne oppgaven skal du ta utgangspunkt i artikkelen Intelligente klesplagg skal redde liv.

Snakk med en annen elev:

a) Hvordan kan smarte klær bidra til at helsevesenet sparer ressurser?

b) Hvilke utfordringer vil helsevesenet kunne møte hvis de skal ta i bruk ny teknologi knyttet til smarte klær?

c) Hvilke ulemper ser du ved bruk av smarte klær som erstatning for annet helsetilbud?

Bruk internett og finn eksempler på smarte klær som kan ha nytte innen arbeidsliv, medisin og helse. Beskriv hva som er nytteverdien til de ulike produktene.

 • Forslag til søkeord: smarte klær, intelligente klær, smart wear, smarte tekstiler.

Begreper

Blant begrepene elevene møter i dette opplegget, er behovfunksjonmaterialeregenskaperidétesting, og overføringsverdi.

ToF 1

Teknologi, naturvitenskap og samfunn

 • gjøre rede for utvikling og produksjon av et teknologisk produkt og vurdere produktets brukervennlighet, utviklingsmuligheter og miljøpåvirkning
 • kartlegge og presentere praktisk bruk av realfag i en lokal bedrift eller institusjon

Design og produktutvikling

 • dokumentere og presentere designprosesser fra idé til ferdig produkt
 • begrunne valg av materialer i produkter og vurdere produktenes form og funksjon, miljømessige konsekvenser, estetikk og forbedringsmuligheter

ToF 2

Den unge forskeren

 • gjøre rede for et forskningsprosjekt i en bedrift eller institusjon, og beskrive problemstillinger, organisering, måleutstyr, resultater og finansiering

Forskning, teknologi og samfunn

 • beskrive kjennetegn ved grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid og gjøre rede for hovedtrekk ved finansiering og styring
 • gjøre rede for betydningen av naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling for næringsliv og samfunn

Naturfag 8.-10. trinn

Teknologi og design

 • teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess

Kjemi 2

Materialer

 • gi eksempler på nanomaterialer, hvordan de framstilles, hva som skiller dem fra vanlige materialer, og hva de kan brukes til

Valfaget teknologi i praksis

Undersøkingar

 • undersøkje teknologiske produkt og dei vala som er gjorde med omsyn til bruk, tekniske løysingar, funksjonalitet og design
 • vurdere teknologiske produkt ut frå brukartilpassing, HMS-krav og miljøtilpassing

Idéutvikling og produksjon

 • utvikle ein realistisk kravspesifikasjon for eit teknologisk produkt og beskrive kva behov produktet skal dekkje

Valgfaget forskning i praksis

Idéutvikling

 • delta i samtaler om egen og andres utforskning

Undervisningsopplegget er spesielt tilpasset faget teknologi- og forskingslære på videregående skole. Men opplegget kan også være aktuelt for naturfag og valgfagene teknologi i praksis og forskning i praksis på ungdomstrinnet, og kjemi 2 i videregående skole.

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: