Tsunami i Geirangerfjorden

Omgang: Ca. 1 time
Årstrinn: 10. årstrinn, vg1

Tsunamier eller flodbølger er som regel hendelser vi hører om i andre land enn Norge. Tsunamier er store havbølger som blir fremkalt av underjordiske jordskjelv eller skred. Vi hører sjelden om tsunamier i Norge, men kan en tsunami også oppstå her?

Sunnylvsfjorden og Geirangerfjorden er en forgreining av Storfjorden (se bilde under) som ligger i Sunnmøre. I 2004 startet geologer å overvåke fjellsiden Åknes som ligger midt i Sunnylvsfjorden. Geologene fant ut at denne fjellsiden en gang vil rase ut og skape en enorm flodbølge i Geirangerfjorden. Spørsmålet da er hvor stor denne flodbølgen kommer til å bli?

 1. Hvor høy er bølgen når den treffer land i Geiranger hvis raset forårsaker en starthøyde på 18 meter?
 2. Hvor stor er bølgen som skapes av raset hvis bølgen som treffer land i Geiranger er 70 meter høy?

Green`s Law

A = run up

Skjermbilde 2014-09-09 kl. 11.37.48der w er fjordens bredde og h er fjordens gjennomsnittlige dybde. o indikerer offshore og f indikerer fjord. Run-up er et forholdstall som forteller hvor mye bølgen stiger i høyde. Dette forholdstallet må derfor multipliseres med bølgens starthøyde for å finne bølgehøyden på et bestemt område.

Aktuelle nettsider:

www.norgeskart.no

www.kartiskolen.no

Aktuelle kompetansemål etter 8.-10. årstrinn

Tal og algebra

 • bruke faktorar, potensar, kvadratrøter og primtal i berekningar
 • behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knyte uttrykka til praktiske situasjonar, rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningane

 

Aktuelle kompetansemål etter 1T – Vg1

Tal og algebra

 • vurdere, velje og bruke matematiske metodar og verktøy til å løyse problem frå ulike fag og samfunnsområde og reflektere over, vurdere og presentere løysingane på ein formålstenleg måte
 • omforme uttrykk og løyse likningar, ulikskapar og likningssystem av første og andre grad og enkle likningar med eksponential- og logaritmefunksjonar, både ved rekning og med digitale verktøy

 

Aktuelle kompetansemål etter 1P – Vg1

Tal og algebra

 • gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan digitale verktøy, presentere resultata og vurdere kor rimelege dei er
 • forenkle fleirledda uttrykk og løyse likningar av første grad og enkle potenslikningar
 • Utsyr: PC eller nettbrett

Start opplegget med å se første del av filmen «Geiranger: farlige fjell» fram til tiden 02.15, og les det som står om oppgaven sammen med elevene for å sette de inn i konteksten.

Les elevoppgaven sammen med elevene. Det kan lønne seg å klargjøre begrepet tsunami, og høre hvilke erfaringer de har med begrepet. Mange kan relatere det til ulykken i Japan.

Gå også gjennom Green`s Law sammen med elevene hvis det er nødvendig. Det er viktig å presisere at A (run up) er et forholdstall som må mutipliseres med bølgens starthøyde for å bestemme bølgehøyden på et bestemt område.

Green`s Law brukes til å måle bølgehøyden på en tsunami i det den treffer land.

A = run up

Skjermbilde 2014-09-09 kl. 11.37.48

der w er fjordens bredde og h er fjordens gjennomsnittlige dybde. o indikerer offshore og f indikerer fjord.

Run-up er et forholdstall som forteller hvor mye bølgen stiger i høyde. Dette forholdstallet må derfor multipliseres med bølgens starthøyde for å finne bølgehøyden på et bestemt område.

Det er mange teorier på hvor stor denne bølgen kommer til å bli når fjellsiden raser ned i fjorden. Noen beregner at raset skaper en starthøyde på 16 meter, mens andre tror raset vil skape en starthøyde på minst 20 meter.

Elevene bruker PC eller nettbrett til å søke etter relevant informasjon.

Anbefalte nettsider:

www.norgeskart.no

www.kartiskolen.no

Denne oppgaven passer fint som en gruppeoppgave, der gruppene presenterer resultatet på slutten av timen. Hvis det ikke er tid til en presentasjon er det viktig at resultatene oppsummeres i plenum. Da er det viktig at gruppene argumenterer for det resultatet de har fått med tanke på valg av opplysninger, bruk av formel og kildekritikk. Det bør legges vekt på elevenes resonnement i vurderingen.

Spørsmål som kan diskuteres under oppsummeringen:

 1. Elevene vil komme til å velge ulike punkter på kartet for å måle fjordens bredde og fjordens gjennomsnittlige dybde. Hvilken betydning har valg av fjordbredde og beregningen av fjordens gjennomsnittlige dybde for beregningen av høyden på tsunamien.
 2. Hvorfor flytter ikke innbyggerne fra Geiranger når elevenes og ekspertenes beregninger viser at hele bygda blir tatt av tsunamien?

Se siste del av filmen

 

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: