Tsunami i Oslofjorden

Omgang: Ca 1 time
Årstrinn: 10. årstrinn, vg1

Et undervisningsopplegg hvor elevene bruker tal og algebra for å beregne en tenkt tsunami.

Tsunamier eller flodbølger er som regel hendelser vi hører om i andre land enn Norge. Tsunamier er store havbølger som blir fremkalt av underjordiske jordskjelv eller skred. Vi hører sjelden om tsunamier i Norge, men kan en tsunami også oppstå her? Hvordan ville en slik tsunami utviklet seg hvis den kom innover en av våre fjorder?

Tenk deg at et underjordisk jordskjelv skaper en tsunami i munningen av Osolfjorden, mellom Sandefjord og Fredrikstad. Høyden på bølgen (amplituden) tsunamien danner er 5 meter.
Green`s Law brukes til å måle bølgehøyden på en tsunami i det den treffer land.

  1. Hvor høy er tsunamien når den passerer Drøbak?
  2. Hvor høy er tsunamien når den slår i land på aker brygge?

 

  1. Hvor stor del av Oslo vil bli rammet av tsunamien?

Green`s Law

A = run up

Skjermbilde 2014-09-09 kl. 11.37.48

der w er fjordens bredde og h er fjordens gjennomsnittlige dybde. o indikerer offshore og f indikerer fjord. Run-up er et forholdstall som forteller hvor mye bølgen stiger i høyde. Dette forholdstallet må derfor multipliseres med bølgens starthøyde for å finne bølgehøyden på et bestemt område.

Nettside:

www.norgeskart.no

www.kartiskolen.no

Aktuelle kompetansemål etter 8.-10. årstrinn

Tal og algebra

  • bruke faktorar, potensar, kvadratrøter og primtal i berekningar
  • behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knyte uttrykka til praktiske situasjonar, rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningane

 

Aktuelle kompetansemål etter 1T – Vg1

Tal og algebra

  • vurdere, velje og bruke matematiske metodar og verktøy til å løyse problem frå ulike fag og samfunnsområde og reflektere over, vurdere og presentere løysingane på ein formålstenleg måte
  • omforme uttrykk og løyse likningar, ulikskapar og likningssystem av første og andre grad og enkle likningar med eksponential- og logaritmefunksjonar, både ved rekning og med digitale verktøy

 

Aktuelle kompetansemål etter 1P – Vg1

Tal og algebra

  • gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan digitale verktøy, presentere resultata og vurdere kor rimelege dei er
  • forenkle fleirledda uttrykk og løyse likningar av første grad og enkle potenslikningar
  • Utsyr: PC eller nettbrett

Start undervisningsopplegget med å se filmen og les det som står om oppgaven sammen med elevene for å sette de inn i konteksten.

Det kan lønne seg å klargjøre begrepet tsunami, og høre hvilke erfaringer de har med begrepet. Mange kan relatere det til ulykken i Japan.

Les elevoppgaven sammen med elevene, eller la elevene gjøre dette selv i grupper.

Gå også gjennom Green`s Law sammen med elevene hvis det er nødvendig. Det er viktig å presisere at A (run up) er et forholdstall som må mutipliseres med bølgens starthøyde for å bestemme bølgehøyden på et bestemt område.

Green`s Law brukes til å måle bølgehøyden på en tsunami i det den treffer land.

A = run up

Skjermbilde 2014-09-09 kl. 11.37.48

der w er fjordens bredde og h er fjordens gjennomsnittlige dybde. o indikerer offshore og f indikerer fjord.

Run-up er et forholdstall som forteller hvor mye bølgen stiger i høyde. Dette forholdstallet må derfor multipliseres med bølgens starthøyde for å finne bølgehøyden på et bestemt område.

Det er mange teorier på hvor stor denne bølgen kommer til å bli når fjellsiden raser ned i fjorden. Noen beregner at raset skaper en starthøyde på 16 meter, mens andre tror raset vil skape en starthøyde på minst 20 meter.

Elevene bruker PC eller nettbrett til å søke etter relevant informasjon.

Anbefalte nettsider:

www.norgeskart.no

www.kartiskolen.no

Denne oppgaven passer fint som en gruppeoppgave, der gruppene presenterer resultatet på slutten av timen. Hvis det ikke er tid til en presentasjon er det viktig at resultatene oppsummeres i plenum. Da er det viktig at gruppene argumenterer for det resultatet de har fått med tanke på valg av opplysninger, bruk av formel og kildekritikk. Det bør legges vekt på elevenes resonnement i vurderingen.

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: