Velferdsteknologi

Omgang: Ca 3 timer
Årstrinn: vg1

Velferdsteknologi kan hjelpe eldre med kognitiv svikt til å klare seg bedre i egen bolig. Filmen viser hvordan livet til eldre kan fortone seg med teknologiske løsninger som fallalarm, GPS-sporing og informasjonsskjermer i boligen. Den tar opp både etiske og teknologiske utfordringer. I filmen intervjuer vi ansatte i Bærum kommune som prøver ut denne teknologien, utstyrsleverandøren Abilia og SINTEF, som driver følgeforskning knyttet til hvordan teknologien fungerer for de eldre.

Filmen er produsert av Snøball media. SMART er en filmserie om spennende teknologi- og forskningsprosjekter i realfag. En typisk film presenterer et produkt, hvordan produktet ble utviklet og hvilken samfunnsnytte produktet har.

 

 1. Hva vil det si å ha kognitiv svikt? Bruk gjerne Internett til å finne en forklaring.
 2. På hvilke måter tror du teknologi kan hjelpe eldre med kognitiv svikt til å klare seg bedre i egen bolig?

 

 

 • Forklar hva som menes med velferdsteknologi.
  Lag en oversikt over utfordringer i eldreomsorgen og teknologiske løsninger ved å fylle ut tabellen under. Ta med utfordringer som kognitiv svikt, fall, ensomhet og oppsporing av eldre.Skjermbilde 2014-10-08 kl. 15.37.59

 

 • Hvilke vansker kan eldre med kognitiv svikt oppleve når de skal ta i bruk velferdsteknologi?
 • SINTEF, Bærum kommune og Abilia har samarbeidet om utprøving av velferdsteknologi. Hva tror du de ulike partene har bidratt med i prosjektet?
 • Hvilket synspunkt har Datatilsynet når det gjelder sporingsteknologi?
 • Flere kommuner har satt i gang mindre prosjekter med utprøving av velferdsteknologi i boliger for eldre med kognitiv svikt.

Hva tror du skal til for at velferdsteknologi skal bli mer utbredt?

a) Hvilke etiske utfordringer ser du når det gjelder bruk av velferdsteknologi overfor eldre med kognitiv svikt?

b) Hvordan tror du disse utfordringene kan løses?

 • Hvilken betydning kan bruk av velferdsteknologi ha for samfunnsutviklingen når det gjelder yrker, næringsliv og eldre?

 

 

 • Framtidens sykepleier trenger trolig andre kunnskaper enn dagens sykepleiere.
  Skriv ned noen nye kunnskaper som du tror blir viktige å ha for en sykepleier i 2030.
 • Nis Peter Nissen, som er direktør for Alzheimerforeningen i Danmark, har sagt: «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi, men om mennesker.»
  Skriv en kort artikkel med utgangspunkt i dette sitatet.
 • Flere politikere har engasjert seg i bruken av velferdsteknologi.
  Bruk Internett og finn ut hva slags syn ulike politiske partier har når det gjelder bruk av velferdsteknologi.
  Hvilken betydning tror du politiske avgjørelser har for innføring av velferdsteknologi?

 

ToF 1

Teknologi, naturvitenskap og samfunn

 • drøfte etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utvikling
 • beskrive prinsipper og virkemåte for noen moderne instrumenter i industri, helsevesen eller forskning, og gjøre rede for nytten og eventuelle skadevirkninger

ToF 2

Den unge forskeren

 • gjøre rede for et forskningsprosjekt i en bedrift eller institusjon, og beskrive problemstillinger, organisering, måleutstyr, resultater og finansiering

Forskning, teknologi og samfunn

 • gjøre rede for betydningen av naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling for næringsliv og samfunn
 • drøfte økonomiske, miljømessige og etiske spørsmål i forbindelse med naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling

Valfaget teknologi i praksis

Undersøkingar

 • undersøkje teknologiske produkt og dei vala som er gjorde med omsyn til bruk, tekniske løysingar, funksjonalitet og design
 • vurdere teknologiske produkt ut frå brukartilpassing, HMS-krav og miljøtilpassing

Valgfaget forskning i praksis

Idéutvikling

 • delta i samtaler om egen og andres utforskning

Helse og sosialfag Vg1

Yrkesutøving

 • drøfte korleis endringar i samfunnet påverkar yrkesutøvinga i oppvekst-, helse- og sosialsektoren
 • diskutere og gi døme på service, etikk og omsorg i oppvekst-, helse- og sosialsektoren
 • gjere greie for kvifor det er viktig med heilskapleg og tverrfagleg samarbeid, og gi døme på yrkesgrupper som er med i slikt samarbeid

Se oppgavetekst for informasjon om oppgaven og veiledning for oppgavene.

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: