Industridesigner

I dette undervisningsopplegget skal elevene være industridesignere, og designe et produkt ut fra fagspesifikasjon om form og funksjon. Hovedoppdraget er å designe emballasje for fotballer som skal transporteres på paller i trailere. Som oppvarming skal de også lage emballasje for egg. Elevene skal se en film med en rollemodell som er industridesigner. De får i oppgave å bruke filmen som utgangspunkt for å identifisere sentrale steg i en designprosess, og planlegge arbeidet med eget oppdrag ut i fra dette. I arbeidet får de teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn. Elevene må også beregne areal, lengde og volum, og bruke tall og beregninger i praktisk problemløsning.

Eleven skal etter endt oppdrag ha en forståelse for hvordan en industridesigner jobber, hvilke hensyn som er viktige å ta i jobben og hvilken sammenheng yrket har med naturfag, matematikk og kunst og håndverk.

Matematikk

Om matematikk

Med nettstedet Hva kan jeg bli med realfag ønsker vi å vise til yrker hvor matematikk brukes på ulike måter, og på den måten være virke som en bru mellom fag-emnene og bruken av kunnskapsområdet. Hensikten er at faglærere kan bruke ressursene som en del av den daglige matematikkundervisningen. Alle oppgaver som legges ut på siden vil dekke ulike kompetansemål i læreplanen, og implisitt dekke de grunnleggende ferdighetene.

Matematikkoppgavene er utviklet i samarbeid med fagpersoner innenfor de ulike områdene for å sikre at de oppleves som realistiske for elevene. Det vil jevnlig utvikles nye ressurser på siden, samt vise til gode ressurser på andre nettsider. Det vil i alle oppgleggene vises til relaterte yrker, det kan være fint for elevene å lære om yrkene før de jobber med oppgavene for å få et bedre innblikk i arbeidsoppgavene til yrkesgruppene. Oppgleggene er i utgangspunktet ment for 10. trinn og Vg1, men noen oppgaver kan også fungere fint for lavere trinn med små tilpasninger.

Flere av de pedagogiske ressursene som omhandler matematikkfaget har beskrivelser som støtter nyere didaktisk forskning på god læring og undervisning i matematikk. Du kan lese mer om denne forskningen her:

Hvis man ønsker å fordype seg mer i hvordan ulike yrker anvender matematikk kan følgende sider være til hjelp:

Lektor2: Elevprosjekt om bærekraftig byutvikling

Vil du undervise i samarbeid med lokalt næringsliv? Se hvordan Ringstabekk skole og ingeniører i Sweco jobbet sammen om bærekraftig byutvikling, og se om du kan gjøre noe tilsvarende på din skole.

I undervisningsopplegget skulle elevene lage en tiårsplan for å gjøre sitt område til en bærekraftig og miljøvennlig bydel. De kombinerte ulik realfaglig kompetanse når de forsøkte seg som logistikksjef, energi og avfallsekspert, koordinator og økonomi og kostanalytiker i et elevprosjekt om bærekraftig byutvikling. De ulike ekspertene fra de ulike bydelene hadde kontinuerlige møter der elevene må bli enige om de beste løsningene for kommunen.

Rådgivere fra bedriften Sweco veiledet elevene gjennom prosjektperioden.

Dette er et undervisningsopplegg fra Lektor2. Les mer om opplegget her.

 

Geometri (8.-10. trinn)

Geometri i skolen handlar mellom anna om å analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og gjere konstruksjonar og berekningar. Ein studerer dynamiske prosessar som spegling, rotasjon og forskyving. Hovudområdet omfattar òg å beskrive plassering og forflytting i rutenett, kart og koordinatsystem.

Bruken av Geometri i ulike yrker

Geometri inngår i svært mange yrker som krev realfaglig og/eller teknologisk utdanning. Både ingeniørar og sivilingeniørar jobbar ofte med konstruksjonar der kunnskap om geometri er vesentleg.

For tips og informasjon om fleire yrker innanfor realfag og Geometri, gå til velgriktig.no

Geometri (Vg1)

Geometri i skolen handlar mellom anna om å analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og gjere konstruksjonar og berekningar. Ein studerer dynamiske prosessar som spegling, rotasjon og forskyving. Hovudområdet omfattar òg å beskrive plassering og forflytting i rutenett, kart og koordinatsystem.

Anvendelse av Geometri i ulike yrker

Geometri inngår i svært mange yrker som krev realfaglig og/eller teknologisk utdanning. Både ingeniørar og sivilingeniørar jobbar ofte med konstruksjonar der kunnskap om geometri er vesentleg.

For tips og informasjon om fleire yrker innafor realfag og Geometri, gå til velgriktig.no