Hvordan beregnes forsikring?

I dette undervisningsopplegget får elevene erfaringer med hvordan statistikk brukes. Opplegget legger vekt på innhenting av informasjon fra ulike representasjoner, og hvordan denne informasjonen kan brukes i argumentasjon og til å se mønster og årsaker i forbindelse med forsikringssvindel. Elevene skal også bruke statistikk til å løse ulike problemer omhandlet forsikringssvindel.

En kunstig framtid

I dette undervisningsopplegget skal elevene arbeide med budsjett og vurdere hvilke faktorer som påvirker kostnadene til en fotballklubb når de skal legge nytt dekke. Elevene skal beregne hvordan ulike utgiftsposter påvirker den totale kostnaden over tid, og avgjøre hvor store kostnadene blir i et 10 års perspektiv.

Det store arveoppgjøret

Det store arveoppgjøret

Etter et dødsfall i familien vil det som regel komme et arveoppgjør for å fordele den avdødes gjenværende verdier. Som regel går denne fordelingen både greit og smertefritt, men i noen tilfeller kan det oppstå noen økonomiske utfordringer. For eksempel ved høy arveavgift, hvis det er flere arvinger eller hvis arvingene er uenige. Utfordringene handler som regel om hvordan arven skal fordeles, der verdien på arven spiller en vesentlig rolle.

Matematikk

Om matematikk

Med nettstedet Hva kan jeg bli med realfag ønsker vi å vise til yrker hvor matematikk brukes på ulike måter, og på den måten være virke som en bru mellom fag-emnene og bruken av kunnskapsområdet. Hensikten er at faglærere kan bruke ressursene som en del av den daglige matematikkundervisningen. Alle oppgaver som legges ut på siden vil dekke ulike kompetansemål i læreplanen, og implisitt dekke de grunnleggende ferdighetene.

Matematikkoppgavene er utviklet i samarbeid med fagpersoner innenfor de ulike områdene for å sikre at de oppleves som realistiske for elevene. Det vil jevnlig utvikles nye ressurser på siden, samt vise til gode ressurser på andre nettsider. Det vil i alle oppgleggene vises til relaterte yrker, det kan være fint for elevene å lære om yrkene før de jobber med oppgavene for å få et bedre innblikk i arbeidsoppgavene til yrkesgruppene. Oppgleggene er i utgangspunktet ment for 10. trinn og Vg1, men noen oppgaver kan også fungere fint for lavere trinn med små tilpasninger.

Flere av de pedagogiske ressursene som omhandler matematikkfaget har beskrivelser som støtter nyere didaktisk forskning på god læring og undervisning i matematikk. Du kan lese mer om denne forskningen her:

Hvis man ønsker å fordype seg mer i hvordan ulike yrker anvender matematikk kan følgende sider være til hjelp:

Statistikk, sannsyn og kombinatorikk (8.-10. trinn)

Statistikk omfattar å planleggje, samle inn, organisere, analysere og presentere data. I analysen av data høyrer det med å beskrive generelle trekk ved datamaterialet. Å vurdere og sjå kritisk på konklusjonar og framstilling av data er ein sentral del av denne prosessen. I sannsynsrekning talfester ein kor stor sjanse det er for at ei hending skal skje. I kombinatorikk arbeider ein med systematiske måtar for å telje opp moglege utfall for å kunne berekne sannsyn.

Bruken av Statistikk, sannsyn og kombinatorikk i ulike yrke:

Mange yrkesgrupper brukar statistikk, sannsyn og kombinatorikk i sine arbeidsoppgaver. Til dømes er det for meteorologar viktig med statistikk for å sjå på temperaturforskjellar frå år til år.

For tips og informasjon om fleire yrker innafor realfag og Statistikk, sannsyn og kombinatorikk, gå inn på velgriktig.no