Ebola

Denne pedagogiske ressursen handler om ebola og er et tverrfaglig undervisningsopplegget i naturfag og matematikk.

I naturfagsdelen skal elevene undersøke hvordan vaksiner fungerer og risiko knyttet til vaksinering. I matematikkdelen skal elevene undersøke hvordan sykdommen ebola har rammet landene Guinea, Liberia og Sierra Leone ved å analysere datamateriale fremstilt med tabeller og grafer, og drøfte ulike årsaker til utviklingen.

Ressursen er bygget opp slik at matematikkdelen bygger på naturfagsdelen. Opplegget i naturfag bør derfor gjennomføres først.

I tillegg er det en film om en barnelege som forteller om sine erfaringer fra arbeidet i Sierra Leone:

Naturfagsdelen er hentet fra nettsiden: http://www.engagingscience.eu/no/ Der kan du også finne andre pedagogiske ressurser for naturfag.

Hvordan beregnes forsikring?

I dette undervisningsopplegget får elevene erfaringer med hvordan statistikk brukes. Opplegget legger vekt på innhenting av informasjon fra ulike representasjoner, og hvordan denne informasjonen kan brukes i argumentasjon og til å se mønster og årsaker i forbindelse med forsikringssvindel. Elevene skal også bruke statistikk til å løse ulike problemer omhandlet forsikringssvindel.

En kunstig framtid

I dette undervisningsopplegget skal elevene arbeide med budsjett og vurdere hvilke faktorer som påvirker kostnadene til en fotballklubb når de skal legge nytt dekke. Elevene skal beregne hvordan ulike utgiftsposter påvirker den totale kostnaden over tid, og avgjøre hvor store kostnadene blir i et 10 års perspektiv.

Det store arveoppgjøret

Det store arveoppgjøret

Etter et dødsfall i familien vil det som regel komme et arveoppgjør for å fordele den avdødes gjenværende verdier. Som regel går denne fordelingen både greit og smertefritt, men i noen tilfeller kan det oppstå noen økonomiske utfordringer. For eksempel ved høy arveavgift, hvis det er flere arvinger eller hvis arvingene er uenige. Utfordringene handler som regel om hvordan arven skal fordeles, der verdien på arven spiller en vesentlig rolle.

Tsunami i Geirangerfjorden

Tsunamier eller flodbølger er som regel hendelser vi hører om i andre land enn Norge. Tsunamier er store havbølger som blir fremkalt av underjordiske jordskjelv eller skred. Vi hører sjelden om tsunamier i Norge, men kan en tsunami også oppstå her?

Sunnylvsfjorden og Geirangerfjorden er en forgreining av Storfjorden (se bilde under) som ligger i Sunnmøre. I 2004 startet geologer å overvåke fjellsiden Åknes som ligger midt i Sunnylvsfjorden. Geologene fant ut at denne fjellsiden en gang vil rase ut og skape en enorm flodbølge i Geirangerfjorden. Spørsmålet da er hvor stor denne flodbølgen kommer til å bli?

Tsunami i Oslofjorden

Et undervisningsopplegg hvor elevene bruker tal og algebra for å beregne en tenkt tsunami.

Tsunamier eller flodbølger er som regel hendelser vi hører om i andre land enn Norge. Tsunamier er store havbølger som blir fremkalt av underjordiske jordskjelv eller skred. Vi hører sjelden om tsunamier i Norge, men kan en tsunami også oppstå her? Hvordan ville en slik tsunami utviklet seg hvis den kom innover en av våre fjorder?