Industridesigner

I dette undervisningsopplegget skal elevene være industridesignere, og designe et produkt ut fra fagspesifikasjon om form og funksjon. Hovedoppdraget er å designe emballasje for fotballer som skal transporteres på paller i trailere. Som oppvarming skal de også lage emballasje for egg. Elevene skal se en film med en rollemodell som er industridesigner. De får i oppgave å bruke filmen som utgangspunkt for å identifisere sentrale steg i en designprosess, og planlegge arbeidet med eget oppdrag ut i fra dette. I arbeidet får de teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn. Elevene må også beregne areal, lengde og volum, og bruke tall og beregninger i praktisk problemløsning.

Eleven skal etter endt oppdrag ha en forståelse for hvordan en industridesigner jobber, hvilke hensyn som er viktige å ta i jobben og hvilken sammenheng yrket har med naturfag, matematikk og kunst og håndverk.

Mulegheiter med kjemi: Bruk av plast i samfunnet

Denne filmsnutten viser eksempel på korleis kjemi blir bruka i samfunnet. Den tek for seg ulike typar plast og syntetiske fibrar, og korleis desse inngår i oppbevaring av mat, klesproduksjon, trygg og effektiv transport av vatn, og overflatebehandling av bygningar og transportmiddel. Filmen konkluderer med at kjemi er kreativt, inspirerande, og viktig for å bygge framtida og møte verdas behov.

Filmen kan brukast som appetittvekkar til arbeid med fenomener og stoffer, eller i samband med materialbruk i teknologi og design. Den kan også vera ein del av informasjon om kva kjemi handlar om til elevar som så langt berre har opplevd naturfag som fellesfag, der kjemi inngår saman med fysikk, biologi, geofag og teknologi.

Filmen har norsk tekst, men finns også på andre språk. Den er ein av mange filmar om ulike mulegheiter innanfor matematikk, naturvitenskap og teknologi. Du finn fleire filmar i serien på youtube-sida til produsenten EPCA (European Petrochemical Association) (hyperlink) https://www.youtube.com/user/EPCAnetwork/videos

Næringsmiddelteknolog

I dette undervisningsopplegget får elevene jobbe med ulike stoffer i mat, drikke og andre husholdningsartikler. De skal måle surhetsgrad i ulike drikkevarer, ta bilder av merkede husholdningsartikler i hjemmet, og sortere disse etter egenvalgte kriterier. De lærer om miljøgifter og faren ved at slike tas opp i næringskjeden og kan utsette oss for helseskader. I tillegg får de innblikk i næringsmiddelteknologens rolle i å sikre trygg mat som er bra for oss.

La elevene se introduksjonsfilmen. Spørsmålene på slutten av filmen kan gjerne tas opp i plenum allerede i starten, men er også tenkt som hjelpsomme til oppsummering etter at hele opplegget er gjennomført.

Klimatoppmøte i skolen

Klimatoppmøte i skolen er ein gratis læringsressurs utvikla og dreve av Tekna, Teknologirådet og Klima- og miljødepartementet. Ressursen er laga som eit rollespel som simulerer eit toppmøte om global oppvarming og internasjonale klimaforhandlingar. Elevane deltek som representantar for delegasjonar frå ulike land, organisasjonar og bransjar, eller som journalistar. Rollane kan tenkjast å ha ulike yrke som er relevante i klimaforhandlingar:  meteorolog, miljørådgjevar, politikar, journalist, forskar, geograf, samfunnsøkonom eller sivilingeniør (les meir om desse under «Aktuelle yrke» i venstremargen).

Rollespelet kan skape engasjement og gi auka kunnskap om klimaendringane og handlingsalternativ både lokalt og globalt. Gjennom opplegget får elevane auka kunnskap om klimautfordringar i ulike land, og må bruke dette til å diskutere handlingsalternativ. Dei må sette seg inn i andres situasjon og argumentere for dette i forhandlingane. Dei diskuterer utsleppsnivå, byrdefordeling, og korleis kvar og ein kan utgjera ein forskjell. Rollespelet kan bidra til å nå kompetansemål i naturfag, samfunnsfaga og norsk.

Klimatoppmøte i skolen finn du på klimamote.no.

Mascil-samlingene

mascil står for Mathematics andScience for Life. Formålet med prosjektet er at lærerne får et større fokus på utforsking (og problemløsning) i sin undervisning slik at elevene utvikler større forståelse og interesse for naturfag og matematikk. Spesielt er det et mål å utvikle arbeidsmåter og materiell som viser og utnytter koblingen mellom realfagene i skolen og arbeidslivet utenfor skolen. Dette er et prosjekt finansiert gjennom EUs 7.rammeprogram. Prosjektet består av deltakere fra 18 institusjoner fordelt på 13 forskjellige land. Den norske partneren i mascil er Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Mascil-samlingene er eksterne ressurser som er utviklet av mascil-prosjektet. Oppgavene kan derfor variere i noe grad fra ressursene som ligger på hvakanjegblimedrealfag.no i forhold til hvordan de er utviklet.

Mascil-samlingene finner du her mascil-norge.org