Industridesigner

I dette undervisningsopplegget skal elevene være industridesignere, og designe et produkt ut fra fagspesifikasjon om form og funksjon. Hovedoppdraget er å designe emballasje for fotballer som skal transporteres på paller i trailere. Som oppvarming skal de også lage emballasje for egg. Elevene skal se en film med en rollemodell som er industridesigner. De får i oppgave å bruke filmen som utgangspunkt for å identifisere sentrale steg i en designprosess, og planlegge arbeidet med eget oppdrag ut i fra dette. I arbeidet får de teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn. Elevene må også beregne areal, lengde og volum, og bruke tall og beregninger i praktisk problemløsning.

Eleven skal etter endt oppdrag ha en forståelse for hvordan en industridesigner jobber, hvilke hensyn som er viktige å ta i jobben og hvilken sammenheng yrket har med naturfag, matematikk og kunst og håndverk.

Solstorm og samfunn

I dette opplegget får elevane

 • lese ein fagtekst om naturfag og samfunn og trekkje ut relevant informasjon frå denne
 • lære om korleis solstormar virkar inn på samfunnet på små og potensielt store måtar
 • lære om yrke som jobbar med å forstå solstormar og førebu og løyse problem som kan oppstå pga. solstormar
 • innhente, tolke og trekkje slutningar frå naturfaglege sanntidsdata
 • bruke sanntidsdata om jordas magnetfelt til å vurdere om det er naudsynt å korrigere kompasset for å gjennomføre ei tenkt boring etter gass i Barentshavet
 • eit innblikk i korleis ein boreingeniør brukar naturfag i jobben sin

Undervisningsopplegget er utvikla av Naturfagsenteret i samarbeid med Magnar Gullikstad Johnsen ved Tromsø Geofysiske Observatorium, UiT – Norges arktiske universitet.

Ebola

Denne pedagogiske ressursen handler om ebola og er et tverrfaglig undervisningsopplegget i naturfag og matematikk.

I naturfagsdelen skal elevene undersøke hvordan vaksiner fungerer og risiko knyttet til vaksinering. I matematikkdelen skal elevene undersøke hvordan sykdommen ebola har rammet landene Guinea, Liberia og Sierra Leone ved å analysere datamateriale fremstilt med tabeller og grafer, og drøfte ulike årsaker til utviklingen.

Ressursen er bygget opp slik at matematikkdelen bygger på naturfagsdelen. Opplegget i naturfag bør derfor gjennomføres først.

I tillegg er det en film om en barnelege som forteller om sine erfaringer fra arbeidet i Sierra Leone:

Naturfagsdelen er hentet fra nettsiden: http://www.engagingscience.eu/no/ Der kan du også finne andre pedagogiske ressurser for naturfag.

Nordlysvarsling

I dette undervisningsopplegget får elevane

 • lese, tolke og bruke sanntidsdata til å varsle nordlys
 • bruke kunnskap om nordlys, magnetisme, sola og atmosfæren
 • lære om korleis fysikarar og meteorologar tek i bruk data frå satellittar og andre kjelder til å sette saman informasjon for forbrukarar
 • sjå eksempel på yrke der temaet for opplegget er relevant, og sjå portrett av rollemodellar som studerer eller jobbar med dette eller relaterte problemstillingar
 • forhåpentlegvis oppleva å sjå vakkert nordlys etter sjølv å ha varsla det

Læringsressursen er utvikla i samarbeid mellom NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring), Hanne Sigrun Byhring (tidlegare UiT) og Naturfagsenteret.

Bilde: Nordlys over Saltstraumen. Foto: Synne Marie Solstad Tømmerberg

Hvordan beregnes forsikring?

I dette undervisningsopplegget får elevene erfaringer med hvordan statistikk brukes. Opplegget legger vekt på innhenting av informasjon fra ulike representasjoner, og hvordan denne informasjonen kan brukes i argumentasjon og til å se mønster og årsaker i forbindelse med forsikringssvindel. Elevene skal også bruke statistikk til å løse ulike problemer omhandlet forsikringssvindel.

En kunstig framtid

I dette undervisningsopplegget skal elevene arbeide med budsjett og vurdere hvilke faktorer som påvirker kostnadene til en fotballklubb når de skal legge nytt dekke. Elevene skal beregne hvordan ulike utgiftsposter påvirker den totale kostnaden over tid, og avgjøre hvor store kostnadene blir i et 10 års perspektiv.

Det store arveoppgjøret

Det store arveoppgjøret

Etter et dødsfall i familien vil det som regel komme et arveoppgjør for å fordele den avdødes gjenværende verdier. Som regel går denne fordelingen både greit og smertefritt, men i noen tilfeller kan det oppstå noen økonomiske utfordringer. For eksempel ved høy arveavgift, hvis det er flere arvinger eller hvis arvingene er uenige. Utfordringene handler som regel om hvordan arven skal fordeles, der verdien på arven spiller en vesentlig rolle.

Tsunami i Geirangerfjorden

Tsunamier eller flodbølger er som regel hendelser vi hører om i andre land enn Norge. Tsunamier er store havbølger som blir fremkalt av underjordiske jordskjelv eller skred. Vi hører sjelden om tsunamier i Norge, men kan en tsunami også oppstå her?

Sunnylvsfjorden og Geirangerfjorden er en forgreining av Storfjorden (se bilde under) som ligger i Sunnmøre. I 2004 startet geologer å overvåke fjellsiden Åknes som ligger midt i Sunnylvsfjorden. Geologene fant ut at denne fjellsiden en gang vil rase ut og skape en enorm flodbølge i Geirangerfjorden. Spørsmålet da er hvor stor denne flodbølgen kommer til å bli?