Industridesigner

I dette undervisningsopplegget skal elevene være industridesignere, og designe et produkt ut fra fagspesifikasjon om form og funksjon. Hovedoppdraget er å designe emballasje for fotballer som skal transporteres på paller i trailere. Som oppvarming skal de også lage emballasje for egg. Elevene skal se en film med en rollemodell som er industridesigner. De får i oppgave å bruke filmen som utgangspunkt for å identifisere sentrale steg i en designprosess, og planlegge arbeidet med eget oppdrag ut i fra dette. I arbeidet får de teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn. Elevene må også beregne areal, lengde og volum, og bruke tall og beregninger i praktisk problemløsning.

Eleven skal etter endt oppdrag ha en forståelse for hvordan en industridesigner jobber, hvilke hensyn som er viktige å ta i jobben og hvilken sammenheng yrket har med naturfag, matematikk og kunst og håndverk.

Mulegheiter med kjemi: Bruk av plast i samfunnet

Denne filmsnutten viser eksempel på korleis kjemi blir bruka i samfunnet. Den tek for seg ulike typar plast og syntetiske fibrar, og korleis desse inngår i oppbevaring av mat, klesproduksjon, trygg og effektiv transport av vatn, og overflatebehandling av bygningar og transportmiddel. Filmen konkluderer med at kjemi er kreativt, inspirerande, og viktig for å bygge framtida og møte verdas behov.

Filmen kan brukast som appetittvekkar til arbeid med fenomener og stoffer, eller i samband med materialbruk i teknologi og design. Den kan også vera ein del av informasjon om kva kjemi handlar om til elevar som så langt berre har opplevd naturfag som fellesfag, der kjemi inngår saman med fysikk, biologi, geofag og teknologi.

Filmen har norsk tekst, men finns også på andre språk. Den er ein av mange filmar om ulike mulegheiter innanfor matematikk, naturvitenskap og teknologi. Du finn fleire filmar i serien på youtube-sida til produsenten EPCA (European Petrochemical Association) (hyperlink) https://www.youtube.com/user/EPCAnetwork/videos

Naturfag

Om Naturfag

Naturfag handlar om korleis verda er skrudd saman, frå ørsmå partiklar til enorme galaksar. Det handlar om korleis liv er fine samspel av lys, vatn, planter og dyr. Naturfag forklarer korleis menneskekroppen virkar, i mange komplekse system. Det fortel oss om jordas historie, og om artar som levde her før. Naturfag let oss undrast om alt vi enno ikkje veit om naturen, og om korleis vi kan prøve å finne det ut.

Naturfag handlar også om korleis det moderne samfunnet gjer bruk av den fysiske verda. Naturfag hjelper oss med å laga trygge tunnellar, og let oss forutseie korleis veret kjem til å bli. Det hjelper oss med å finne og behandle sjukdommar, men også med å unngå å bli sjuke. Naturfag fortel oss korleis vi kan bruke energien i vind, vatn, olje, sol og avfall. Og saman med andre fag, kan naturfag hjelpe oss fram mot ei berekraftig utvikling. Det finns med andre ord eit utal varierte yrkesmulegheiter innan naturfag. «Hva kan jeg bli med realfag» skal vise dei fram.

Viss ein ønskjer å finne ut meir om korleis ulike yrke gjer bruk av naturfag, kan desse sidene vera til hjelp:

Smarte klær

Smarte klær

I dette opplegget om smarte klær, får elevene innblikk i teknologisk innovasjon og praktisk bruk av realfag. Filmen viser hvordan arbeidsklær for fiskere blir utviklet i samarbeid mellom forskere og teknologer, og elevene jobber med oppgaver før og etter filmen. Oppgavene tar opp vurderinger som gjøres i utviklingsprosessen knyttet til finansiering, materialer, og testing av produktet, hvilke behov produktet skal fylle, kompetanse som trengs i prosjektet, og utfordringer som kan dukke opp i arbeidet. Noen av oppgavene legger opp til samtale mellom elever, andre ber elevene gi skriftlige svar eller skrive korte tekster.

Opplegget handler om prosjektet Safe@sea, der SINTEF, Helly Hansen, Sisyfos og flere andre aktører samarbeider om å lage arbeidsklær for fiskere. Klærne skal ha innebygd elektronikk med nødstopp og alarmknapp som varsler hvis fiskere faller over bord, tekstilene er smussavvisende og selvreparerende, og klærne skal ha innebygd livvest som gir oppdrift. Filmen viser hvordan prosjektet er organisert og finansiert, hvordan teknologien fungerer og veien fra ide til kommersielt produkt.

Filmen med tilhørende oppgaver er laget av Kunnskapsfilm, med små tilpasninger gjort av Naturfagsenteret.

Satellitten

AISSat-1 er en norsk satellitt som overvåker skipstrafikken i norske farvann. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Romsenter, Forsvarets forskningsinstitutt, Kongsberg Seatex og Kystverket. Vi ser på hvordan satellitten er bygd opp, hvordan den samler inn data, og hvordan data brukes. Dette prosjektet er en norsk romsuksess og har satt Norge på verdenskartet når det gjelder romforskning.

Om produksjonen

Filmserien lages av Snöball Film. Filmene er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Satellittfilmen er i tillegg delfinansiert av Norsk Romsenter, Kystverket og Kongsberg Seatex.

Teknologi og design (8.-10.trinn)

Teknologi og design er et hovedområde i naturfagplanen som skal behandles som et flerfaglig emne. Fagområdet handler om å følge en prosess fra idè til produkt, med mange ulike faser underveis. Elevene skal bruke sin erfaring, kreativitet og faglighet til å utvikle ideer, planlegge, bygge og evaluere det endelige produktet. Naturfaget kan bidra i disse prosessene, og det bør være et mål at faget også kan bidra til elevenes forståelse av struktur og virkemåten til produktene de lager. Innenfor naturfaget er det ikke nok bare å bygge og være kreativ, men det handler også om å utvikle faglig innsikt og forståelse.

Anvendelse av fagområdet teknologi og design i ulike yrker

Teknologi og design benyttes innenfor et utall yrker og bedrifter. Blant annet utvikler gründere et produkt ut ifra en kreativ prosess, der teknologi og design står sentralt. Under er det noen eksempler på yrker som arbeider kreativt med teknologi og design i naturfag.

For tips og informasjon om flere yrker innenfor realfag og teknologi og design, gå inn på Velgriktig.no 

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi kan hjelpe eldre med kognitiv svikt til å klare seg bedre i egen bolig. Filmen viser hvordan livet til eldre kan fortone seg med teknologiske løsninger som fallalarm, GPS-sporing og informasjonsskjermer i boligen. Den tar opp både etiske og teknologiske utfordringer. I filmen intervjuer vi ansatte i Bærum kommune som prøver ut denne teknologien, utstyrsleverandøren Abilia og SINTEF, som driver følgeforskning knyttet til hvordan teknologien fungerer for de eldre.

Filmen er produsert av Snøball media. SMART er en filmserie om spennende teknologi- og forskningsprosjekter i realfag. En typisk film presenterer et produkt, hvordan produktet ble utviklet og hvilken samfunnsnytte produktet har.